Atenció a les drogodependències a Catalunya l’any 2017

Abstract

RESUM. Introducció. El consum de drogues a la nostra socie? tat va associada a una alta càrrega de morbimortalitat.1 Per a la vigilància epidemiològica s’usen diferents indicadors consensuats en l’àmbit europeu.2 La triangulació d’aquests indicadors ens dona informació sobre les tendències del consum i de les problemàtiques associades. Els inicis de tractament per trastorn per consum de substàncies (TCS) és un dels indicadors indirectes principals que s’usen per monitorar el fenomen.3,4 Material i mètodes. Les dades es van obtenir a partir de la notificació d’inici de tractament per TCS amb potencial abús i dependència de drogues als centres ambulatoris de drogodependències o centres d’atenció i seguiment (CAS). S’inclou també informació d’altres serveis de drogodepen? dències. Resultats. Durant l’any 2017 es van notificar 13.716 inicis de tractament ambulatori per TCS a Catalunya. Les substàn? cies per les quals hi va haver més inicis de tractament van ser l’alcohol (43,4%), la cocaïna (22,2%), l’heroïna (12,8%) i els derivats del cànnabis (12,4%). La mitjana d’edat dels casos notificats va ser de 41,2 anys i el 22,2% dels casos eren dones. El 33,6% de les persones que van iniciar el trac? tament l’any 2017 estaven a l’atur i el 10,5% no havien com? pletat l’educació primària. L’any 2017 hi va haver 974 ingressos a les unitats hospi? talàries de desintoxicació i a finals de l’any hi havia 7.482 persones en programes de manteniment amb metadona. Pel que fa a les sales de consum supervisat, es van atendre gairebé 125.000 consums i el Programa d’Intercanvi de Xe? ringues va repartir més de 875.000 xeringues estèrils. RESUMEN.

Publication
Butlletí Epidemiològic de Catalunya